Politika privatnosti

Poštovani kupci,

da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu i omogućili Vam kupovinu robe putem naše internet prodavnice, potrebni su nam Vaše ime i prezime,adresa,broj telefona i email.

Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu Vaše porudžbine.

Pravila privatnosti primenjuju se samo na fizička lica a lični podaci su svi podaci putem kojih Vas možemo, direktno ili indirektno identifikovati. Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive i čuvamo ih na adekvatan način.

Vaši lični podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za obavljanje posla, pa se ovim obavezujemo da prikupljene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe.

Zaštita i sigurnost podataka je veoma važna i od suštinske važnosti za dugoročnu poslovnu politiku.

Vaše lične podatke koje ste nam dostavili tokom poručivanja proizvoda sa našeg sajta i/ili prijave na Newsletter čuvaćemo trajno, do Vašeg zahteva za brisanjem tj. povlačenja saglasnosti.

Za tačnost podataka koje nam dajete ,sami ste odgovorni. PR Trgovina Happy Bags,Novi Sad nije odgovorna ako joj date netačne, lažne ili tuđe podatke, ili greškom unesete podatke.

Happy Bags se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.

Happy Bags će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Pre prikupljanja podataka, Happy Bagsobaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje izvršenja ugovora o kupoprodaji, odnosno omogućavanje e-trgovine i nesmetanog funkcionisanja Happy Bags Internet servisa, bezbednost korisnika Internet servisa
 • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika e-trgovine, korisnika odnosno kupaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom
 • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Happy Bags-u koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka
 • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Happy Bags Internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka neophodno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima
 • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Internet servisa, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo
 • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju
 • Happy Bags ne obrađuje podatke maloletnih lica

  Happy Bags ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

 • Happy Bags prikupljene informacije ne daje na uvid, niti se razmenjuju, s drugim organizacijama, preduzećima i ustanovama, osim u slučajevima kada je to izričito propisano zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Korisnika uključujući i narušavanje privatnosti Korisnika.
 • Happy Bags je preduzeo sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Korisnici će svoja prava iz ovog Pravilnika koristiti prema ovde navedenom. Na osnovu toga Korisnici:

 • Imaju pristup podacima kojima i sami rukuju, odnosno koja ih identifikuju,
 • Mogu zatražiti ispravljanje ili brisanje pogrešnih podataka,
 • Mogu zatražiti da im se obrišu Lični podaci, recimo kada oni više nisu potrebni u one svrhe zaštite podataka, zbog kojih su isti prikupljeni,
 • U određenim okolnostima mogu zatražiti ograničavanje korišćenja podacima (npr. Korisnik nije zadovoljan sa tačnošću podataka, za period kada se isti proveravaju),
 • Mogu tražiti da im podaci budu prenosivi ( što znači da će svoje podatke primati u raščlanjenoj formi, koja je primenjiva u širokom krugu, i koja se čita na aparatu, te da isto prosleđuju drugom rukovaocu podataka u skladu sa relevantnim propisima),
 • Mogu povući svoj pristanak.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

Primena ovog pravilnika je obavezna u poslovanju Happy Bags-a.

Molimo Vas da pročitate ova pravila Privatnosti. Ako se ne slažete, molimo Vas da nam ne ustupate svoje lične podatke.

PODACI O RUKOVAOCU :

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:

Naziv: PR Trgovina Happy Bags

Adresa:Eustahije Arsić 7,Novi Sad

Matični broj: 62735309

PIB: 107426410

U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahteva u vezi zaštite Vaših ličnih podataka, možete nam se obratiti na e-mail adresu: happybags021@gmail.com

PRAVILA PRIVATNOSTI

Pravila Privatnosti obuhvataju načine obrade Vaših ličnih podataka kada stupate u interakciju s nama, npr. kada :

– posećujete našu stranicu https://happybags.rs

– posećujete naše profile na stranicama društvenih mreža

– komunicirate sa nama telefonom, preko kontakt centra, preko kontakt obrasca, putem e-maila ili na drugi način

– koristite naše usluge, sisteme i aplikacije

– kupujete od nas proizvode na daljinu tj. preko naše internet prodavnice

– rešavamo sa vama zahteve za zamenu i reklamaciju kupljenih proizvoda

– komunicirate s nama na neki drugi način ili nekim drugim putem

S poštovanjem,

Happy Bags