Reklamacije

Zamena i povrat novca :

Mnogo pažnje posvećujemo pakovanju i ispravnosti proizvoda koji se šalju kupcima.Svaki model se detaljno pregleda pre slanja i ako utvrdimo neki nedostatak ili oštećenje a nemamo drugi komad, ne šaljemo vam i o tome vas obaveštavamo putem emaila koji ste ostavili.

I pored svih zalaganja dešava se da nenamerno ili greškom kurirske službe usled manipulacije u magacinima dođe do nekog oštećenja. Shodno članu 56. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54. i 81. zakona.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ili kese ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, molimo Vas da nam, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke,pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu happybagsns@gmail.com i opišete kakav problem imate,možete poslati i fotografije . Nakon što nam prijavite oštećenje ili pogrešno dobijen artikal,poslaćemo kurirsku službu na vašu adresu . U ovom slučaju sve troškove dostave snosi Happy Bags.

Ako vam se artikal koji ste dobili ne dopada možete da uradite zamenu istog za neki drugi artikal tako što ćete popuniti “Obrazac za izjavu o odustanku trgovine na daljinu ” i poslati artikal zajedno sa fiskalnim računom na adresu Happy Bags,Eustahije Arsić 7,Novi Sad. Obrazac možete poslati i na e-mail adresu happybagsns@gmail.com

Ukoliko želite da dobijete povrat novca,procedura je ista kao kod zamene,samo u obrascu navodite da želite povrat novca,a ne zamenu.

Zamenu artikla možemo vršiti ukoliko je artikal vraćen nekorišćen i u ispravnom stanju.

Rok za zamenu  je 14 dana od datuma preuzimanja artikla od strane kupca.

Troškove zamene  snosi kupac u oba smera po cenovniku kurirske službe, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Obaveze trgovca :

Obaveza trgovca je da potrošaču za kupljenu robu izda fiskalni račun sa svim propisanim elementima.

Trgovac prodaju ne sme uslovljavati na način da prodaju jedne vrste robe veže prodajom druge vrste robe.

Potrošač ima pravo da od trgovca dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim obeležjima robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu nesaobraznosti robe, kao i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti potrošača i propisima koji uredjuju trgovinu.

Trgovac ne sme obmanjivati potrošače na način da daje netačne, nepotpune, neosnovane, nejasne ili dvosmislene informacije ili prećutkivati podatke o stvarnim svojstvima i karakteristikama robe.

Pravilnik o reklamacijama :

 • Ovim Pravilnikom određuje se način postupanja i rešavanja reklamacija potrošača u slučaju nesaobraznosti prodate robe.
 • Potrošač reklamaciju može izvršiti usmeno telefonom, pisanim putem, elektronskim putem isključivo uz dostavu fiskalnog isečka ,odnosno računa o kupljenoj robi, ili drugog dokaza o kupovini kao što je: kopija računa ili potvrda porudžbine sa ID brojem za online porudžbine.
 • Trgovac je dužan da potrošaču izda reklamacioni list kojim će potvrditi prijem reklamacije. Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom će i kako rešiti reklamaciju, ukoliko prihvata, kao i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana.
 • Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio predhodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije se prekida kada potrošač primi odgovor trgovca iz predhodnog stava i počinje da teče iznova kada trgovac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor trgovca najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema odgovora trgovca. Ukoliko se potrošač ne izjasni u propisanom roku, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.
 • Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
 • Ukoliko trgovac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putemi o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.
 • Potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjene cene ili da raskine ugovor tj. da traži povraćaj novca.
 • Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem on-line porudžbine, potpisivanjem izjave o odustanku. Trgovac je dužan da u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe preda potrošaču u pisanoj formi propisani obrazac za odustanak.
  Izjava o odustanku biće blagovremeno ako je poslata u roku od 14 dana, (bez navođenja razloga i dodatnih troškova) od dana prijema robe.
 • Trgovac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, u roku od 14 dana od dana kada je primio izjavu o odustanku od ugovora..
 • Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o odustanku.
 • Ako je trgovac omogućio potrošaču da elektronskim putem popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca obavesti bez odlaganja u pisanoj formi.
 • Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl.
 • Pod reklamacijom u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača i ovog Pravilnika, podrazumeva se da potrošač uoči postojanja nesaobraznosti robe sa njenim svojstvima kako je to navedeno u pripadajućoj Deklaraciji i o tome obavesti prodavca.

  Potrošač ima pravo da kupljenu robu reklamira ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od dve godine (24 meseca) od momenta prijema paketa odnosno prelaska rizika na potrošača nakon momenta predaje kupljene robe potrošaču u državinu, ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potročača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom odredene nesaobraznosti. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru (prodaja “robe sa greškom”).

 • Nesaobraznost robe u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača i ovog Pravilnika postoji ukoliko prodata roba nema svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe, a u skladu sa njenom namenom kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.
 • Happy Bags potvrđuje da je roba koju prodaje u svemu saobrazna sa Deklaracijom kojom je svaki od proizvoda označen. Happy Bags potvrđuje da roba koju prodaje ima svojstva koja omogućavaju njenu redovnu upotrebu u skladu sa namenom kako je to označeno na Deklaraciji. U slučaju sumnje, saobraznost robe se isključivo utvrđuje u odnosu na njena svojstva i njenu namenu kako je to navedeno u pripadajućoj Deklaraciji.
 • Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda ili nepravilno održavanje robe.
 • Reklamacioni postupak potrošač pokreće popunjavanjem Zahteva za reklamaciju (Reklamacioni list) koji možete preuzeti na našem sajtu.

  U obrazac Zahteva za reklamaciju potrošač obavezno upisuje:

  • svoje ime i prezime
  • adresu, broj mobilnog telefona i e-mail adresu
  • šifru artikla  (podaci iz računa ili potvrdnog maila)
  • kratak opis reklamirane nesaobraznosti
  • datum prijema robe
  • broj računa (ukoliko je isti dokaz o kupovini)
  • cenu po kojoj je reklamirana roba kupljena
  • potpis potrošača

Potpisom na Zahtevu za reklamaciju, potrošač: potvrđuje da su podaci uneti u zahtev tačni, a posebno podaci o adresi potrošača na koju prodavac treba da dostavi pisani odgovor na izjavljenu reklamaciju.

Potpisom na potvrdi o prijemu reklamacije potrošač takode potvrđuje:

 • da je saglasan da prodavac potvrdu o prijemu Zahteva za reklamaciju i svoj odgovor na izjavijenu reklamaciju može dostaviti elektronskim putem na adresu za prijem elektronske pošte navedene u Zahtevu za reklamaciju;
 • da je sagiasan sa ugovorenim primerenim rokom za postupanje po reklamacionom zahtevu u slučaju opravdane reklamacije.

Reklamirani proizvod, zajedno sa odštampanim, popunjenim i potpisanim Zahtevom za reklamaciju, potrošač može poslati:

 • putem kurirske službe na adresu: Happy Bags,Eustahije Arsić 7,21000 Novi Sad
 • putem email adrese: happybagsns@gmail.com

Sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosimo u Knjigu evidencije reklamacija kupaca koja se vodi elektronski.

Zaposleno lice je dužno da primi reklamaciju i istu odmah prosledi KOMISIJI koja odlučuje o reklamaciji radi daljeg vođenja postupka.

Komisija o reklamaciji odlučuje odmah a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije.

O odluci o reklamaciji ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem, slanjem obaveštenja preporučenom poštom ili elektronskim putem.

Ovlašćeno lice za odlučivanje po reklamaciji nakon sprovedenog postupka, obaveštava potrošača o ishodu odlučivanja po reklamaciji i istog obaveštava kako pismeno tako i usmeno telefonom.

Ukoliko potrošač nema uredan fiskalni isečak ili drugi dokaz o kupovini, ili je od izvršene kupovine prošlo više od 2 godine, ovlašćeno lice će odbiti zahtev potrošača za reklamaciju.

Prispelu reklamaciju u reklamnom odeljenju pregleda komisija,koja donosi odluku o osnovanosti reklamacije odmah a najksanije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

Komisija, može doneti odluku:

1. Da se nedostatak na proizvodu otkloni uz saglasnost kupca;

2. Da se kupljena roba zameni novom ili sličnom;

3. Da se vrati plaćeni iznos kupcu prema fiskalnom isečku

Za maloletna lica reklamaciju može izvršiti samo roditelj odnosno staratelj.

Reklamacijama podleže i roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama.

Reklamaciji ne podleže roba koja se prodaje sa oznakom “roba sa nedostatkom”.

S poštovanjem,

Happy Bags.

Preuzmite obrazac za reklamaciju OVDE

Obrazac za izjavu o odustanku trgovine na daljinu možete preuzeti OVDE